Орон сууцны багц даатгал

Өөрийн орон сууцанд учирсан болон өөрийн буруугаас үүдэлтэй бусдын орон сууц, хөрөнгөнд учруулж болох хохирлыг /эрсдэлийг/ даатгуулах. Орон сууц өмчлөгч, түрээслэгч, түрээслүүлэгч нар энэ даатгалд хамрагдах боломтой.

 

Даатгалын үнэлгээ, хураамжын хувь

Та дараах багцуудаас сонголт хийх боломжтой.

 

Даатгалын үнэлгээ

/сонгоно/

Хураамж /жилийн/

Амар даатгал ХХК

Монгол даатгал ХК

3,000,000 төгрөг

0.8%

1.2%

4,000,000 төгрөг

5,000,000 төгрөгДаатгалын  эрсдэл:

  • Орон сууц өмчлөгч, эзэмшигч, түрээслэгчийн орон сууцны дотоод засал болон эд хөрөнгө:
  • Бүх төрлийн гал түймэр, дэлбэрэлтийн эрсдэл;
  • Цахилгаан эрчим хүчний хэвийн бус хэлбэлзэл;
  • Сантехникийн гэмтлээс үүдэн ус алдах, ус чийгийн нөлөөлөл;
  • Гуравдагч этгээдээс учруулсан санаатай болон санамсаргүй үйлдэл.
  • Орон сууц өмчлөгч, эзэмшигч, түрээслэгчийн хариуцлага:
  • Өөрийн буруугаас бусдын орон сууц, эд хөрөнгөд учруулсан хохирол.